1. Dane Administratora Danych Osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AR-2000 Sp. z o.o. z siedzibą w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 23/2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 245265 i posługująca się numerem NIP 643-16-17-518, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@media-ar.pl.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach świadczenia usług, zgodnych z profilem działalności.

 • W celu wykonania usługi (sprzedaży) i ew. jej uprzedniej wyceny Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania,
  • numer zlecenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016 (dalej zwanego RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan podać również inne dane osobowe, uznajemy, że wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie również tych danych osobowych — wtedy podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 • W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer zlecenia,
  • adres zamieszkania,
  • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pani/Pan podać również inne dane osobowe, uznajemy, że wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie również tych danych osobowych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 • W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z udzielaniem informacji w przedmiocie realizacji zamówienia, zlecenia lub innej usługi świadczonej przez Administratora, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • funkcja w organizacji lub stanowisko,
  • adres e-mail,
  • numer zamówienia lub zlecenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia, zlecenia lub innej usługi w celu właściwego spełnienia świadczenia na rzecz klienta Administratora, co wynika z umów łączących Administratora z klientami, ustalonych zwyczajów oraz przepisów prawa, w tym w zakresie zleceń i świadczenia innych usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, dodatkowo wynika z art. 740 kodeksu cywilnego).

 • W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • funkcja w organizacji lub stanowisko,
  • numer telefonu,
  • numer zamówienia lub zlecenia

— o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) formą kontaktu telefonicznego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia, zlecenia lub innej usługi w celu właściwego spełnienia świadczenia na rzecz klienta Administratora, co wynika z umów łączących Administratora z klientami, ustalonych zwyczajów, a w zakresie zleceń i świadczenia innych usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, dodatkowo wynika z art. 740 kodeksu cywilnego).

 • W celu przesyłania powiadomień sms związanych z udzielaniem informacji w przedmiocie realizacji zlecenia Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • funkcja w organizacji lub stanowisko,
  • numer telefonu,
  • numer zamówienia lub zlecenia

— o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) otrzymywaniem takich powiadomień. Przesyłane wiadomości sms nie zawierają żadnych treści marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia, zlecenia lub innej usługi w celu właściwego spełnienia świadczenia na rzecz klienta Administratora, co wynika z umów łączących Administratora z klientami, ustalonych zwyczajów, a w zakresie zleceń i świadczenia innych usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, dodatkowo wynika z art. 740 kodeksu cywilnego). ;

 • W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • funkcja w organizacji lub stanowisko,
  • firma,
  • adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  • NIP,
  • numer zamówienia lub zlecenia,
  • informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 • W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • funkcja w organizacji lub stanowisko,
  • firma,
  • adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  • NIP,
  • numer zamówienia lub zlecenia,
  • informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego.

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pani/Pan np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko, firma,
  • numer telefonu,
  • funkcja w organizacji lub stanowisko,
  • adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  • numer zamówienia lub zlecenia,
  • informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego
  • PESEL lub NIP,
  • adres e-mail,
  • IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

 • W celu archiwalnym i dowodowym Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko, firma,
  • numer telefonu,
  • funkcja w organizacji lub stanowisko,
  • adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,
  • numer zamówienia lub zlecenia,
  • informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego
  • PESEL lub NIP,
  • adres e-mail,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy organ państwowy tego zażąda);

 • W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej Administratora , Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • data i godzina odwiedzin strony,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • przybliżona lokalizacja,
  • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
  • czas spędzony na stronie,
  • odwiedzone podstrony,
  • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej, w celu lepszego dostosowanie oferty do potrzeb klientów).

 • W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza także informacje tekstowe (informacje dot. cookies zamieszczone zostały odrębnej jednostce redakcyjnej). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
 • W celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • adres IP,
  • data i czas serwera,
  • informacje o przeglądarce internetowej,
  • informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).

 • W celu zamieszczenia przez Panią/Pana komentarza na stronie internetowej lub skorzystania z formularza do kontaktu zamieszczonego na stronie internetowej, Administrator przetwarza takie dane osobowe, które są tam wymagane i które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane, a także nr IP;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza lub skorzystanie z formularza, jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych tam danych osobowych oraz numeru IP).

 • W celu zamieszczenia przez Panią/Pana opinii o usługach Administrator przetwarza takie dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane, a także nr IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

3.Cookies

 • Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator.
 • Cookies spełniają wiele funkcji na stronie internetowej, takich jak:
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta; służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie; dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają; umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach; pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji; oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.); dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników; w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny, pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny; jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 • Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 • Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

4.Prawo wycofania zgody

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 • Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  • wysłać mail bezpośrednio Administratorowi na adres kontakt@media-ar.pl lub
  • usunąć zamieszczony komentarz lub zamieszczoną opinię o usługach lub
  • skierować formularz, drogą mailową lub pocztową, zgodny ze wzorem zatytułowanym „wniosek o realizację”,
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

5.Wymóg podania danych osobowych

 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwym było spełnienie świadczenia na Pani/Pana rzecz.
 • Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie danych niezbędnych, wskazanych w poszczególnym formularzu — bez tego nie jest możliwe zawarcie oraz wykonanie umowy, ani udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.
 • Aby mogła/mógł Pani/Pan otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, NIP — bez tego nie ma możliwości prawidłowego wystawienia faktury.
 • Aby móc się skontaktować z Panią/Panem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego.
 • Jeżeli życzy sobie Pani/Pan otrzymywać powiadomienia smsem o realizacji zlecenia, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie ma możliwości przesyłania wiadomości sms.

6.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

7.Odbiorcy danych osobowych

W swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane współpracującym z Administratorem prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym płatności, firmie księgowej/rachunkowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, ewentualnie także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody). Nadto, może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator będzie zmuszony przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. Wobec powyższego trudno przewidzieć pełny krąg odbiorców przedmiotowych danych osobowych. Administrator zapewnia jednak, że każdy taki przypadek żądania udostępnienia danych osobowych zostanie szczegółowo przeanalizowany, jeśli to będzie potrzebne dokonując także konsultacji prawnej, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Administrator nadmienia także, iż w przypadku konieczności korespondencyjnego świadczenia usługi, w tym dostarczenia/doręczenia dokumentów lub towarów, Administrator korzysta z usług pocztowych lub kurierskich na podstawie odrębnych przepisów.

8.Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza obszaru Unii Europejskiej.

9.Okres przetwarzania danych osobowych

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pani/Pana danych osobowych nie są przetwarzane w czasie nieograniczonym, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres:
  • trwania umowy oraz kolejnego roku po jej zakończeniu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • 11 lat lub 21 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym okres 21-letni ma zastosowanie gdy istnieje chociażby hipotetyczna przesłanka do tego, że dane te mogą być związane z roszczeniem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, gdyż wówczas roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, o czym stanowi art. 442[1] § 2 k.c.;
  • 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego, albowiem przechowywanie danych związanych z dokumentacją podatkową powinno następować przez 5 lat, a natomiast zważając na terminy przedawnienia, możliwość przerywania ich przez organ podatkowy, ewentualną kontrolę i długotrwałość ewentualnego postępowania podatkowego, czy też sądowo-administracyjnego a także terminy przedawnienia przy odpowiedzialności karno-skarbowej, dla ochrony praw Administratora do zachowania niezbędnych dowodów, konieczne jest ustalenie okresu przetwarzania na 10 lat;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z prawa do zapomnienia, żądanie rozpatrywane jest indywidualne.
 • Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pani/Pan zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pani/Pan błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

10.Uprawnienia podmiotów danych

 • Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 • Administrator respektuje Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu, wobec czego dla ułatwienia składania wszelkich zgłoszeń, udostępnia wzór „wniosku o realizację” pozwalający na dokonanie dowolnego zgłoszenia, przy jego użyciu.
 • Administrator wskazuje, że przysługujące Pani/Panu uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a tym samym mogą mieć miejsce sytuacje, w których zgodnie z prawem zostanie Pani/Panu odmówione spełnienie żądań, co nastąpi po wnikliwej analizie i wyłącznie w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli zostanie wykazane, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu.
 • Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres kontakt@media-ar.pl

11.Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pani/Pan powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: